NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Pravidla pro návštěvníky kolostezek.

Veškeré kolostezky jsou vedeny po stávajících cestách a pěšinách, na kterých není nijak omezen pohyb ostatních uživatelů lesa. Respektujte prosím tuto skutečnost a chovejte se prosím ohleduplně a zodpovědně.

 1. Stezky vyznačilo Město Choceň ve spolupráci s partnerskými obcemi a které se dále stará o údržbu značení. Údržba samotných cest a pěšin není předmětem činnosti Města Choceň.
   
 2. Vjezdem na příslušný okruh, kolostezku a následováním jejího značení se stáváte jejím uživatelem.
   
 3. Všechny kolostezky mají doporučený směr průjezdu a podle toho je uzpůsobeno jejich značení.
   
 4. U jednotlivých kolostezek je uveden i stupeň jejich obtížnosti. Respektujte jej a pokud nemáte dostatečné schopnosti a dovednosti, volte jednodušší okruhy.
   
 5. Především na stezky obtížnosti *** a **** prosím nevjíždějte na eBiku. Jsou vedeny i po úzkých, méně zpevněných cestách, které byste příliš poškozovali.
   
 6. Trasy jsou navrženy především pro horská (MTB) kola. Lehčí stezky jsou zvládnutelné i pro krosová, gravel nebo trekingová kola. Kolo musí být vždy bezvadném technickém stavu.
   
 7. Vždy mějte cyklistickou přilbu!
   
 8. Využití stezek je na vlastní nebezpečí. Uživatel stezek bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je každý povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.
   
 9. Uživatelé jsou povinni počínat si při pohybu na stezce tak, aby neohrozili ostatní návštěvníky lesa, nepoškodili přírodní prostředí v lokalitě a neomezovali činnost vlastníka lesa, především v oblasti lesního hospodaření a dodržovali pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržujte prosím ČeMBA desatero terénního cyklisty.
   
 10. Z důvodů vyloučení rušení zvěře při pastvě a minimalizace rizik z výkonu práva myslivosti vjíždějte prosím na stezky nejdříve 1 hodinu po východu slunce a ukončete své jízdy nejpozději 1 hodinu před západem slunce.
   
 11. V případě nehody je každý uživatel povinen poskytnout první pomoc. Doporučujeme vám vždy nosit mobilní telefon. V případě úrazu volejte 112.
   
 12. Cyklisté musí přizpůsobit rychlost své jízdy svým fyzickým a technickým schopnostem. Zároveň musí dát přednost rychlejším cyklistům, kteří je dojedou.
   
 13. Žádáme uživatele kolostezek, aby nezastavovali na nepřehledných úsecích. Cyklista, který spadl, musí co nejrychleji uvolnit místo nehody.
   
 14. Kdekoliv v lese, i mimo stezky je zakázáno:
 • – rušit klid a ticho
 • – vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin
 • – sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
 • – sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
 • – jezdit a stát se všemi motorovými vozidly (auta, motorky, čtyřkolky, …)
 • – vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
 • – vstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
 • – mimo lesní cesty a pěšiny jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
 • – kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
 • – odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 • – narušovat vodní režim a hrabat stelivo
 • – znečišťovat les odpady a odpadky